HOÀNG THỊ HẰNG

Lớp: TMI11
Giáo viên chủ nhiệm: Thầy Vinh
Đạt thành tích: Học viên hội thoại tiếng nhật tốt nhất tháng 10/2022
Điểm TB Tiếng Nhật: 100 điểm