TRẦN THỊ BÍCH LOAN

Lớp: A94
Giáo viên chủ nhiệm: Thầy Sơn
Đạt thành tích: Học viên hội thoại tiếng nhật tốt nhất tháng 09/2022
Điểm TB Tiếng Nhật: 99.5 điểm