Lớp A54 và giáo viên chủ nhiệm cô Tô Thị Thơm đã đạt danh hiệu tập thể tiến bộ nhất trong tháng 07/2020.