LÊ MINH ĐỨC

Lớp: A308
Giáo viên chủ nhiệm: Cô Tuyến
Đạt thành tích: Học viên có thành tích plank tốt nhất tháng 07/2023
Thời gian plank: 14p2s