LÝ VĂN HÀ
Lớp: A86
Giáo viên chủ nhiệm: Thầy Trung
Đạt thành tích: Học viên hội thoại tiếng Nhật tốt nhất trung tâm tháng 05/2022
Điểm hội thoại: 94.0 điểm