THÁI THỊ HƯƠNG

Lớp: A306
Giáo viên chủ nhiệm: Cô Quyên
Đạt thành tích: Học viên có thành tích chạy 800m tốt nhất tháng 04/2023
Thời gian chạy: 3p52s