PHẠM NGỌC BÌNH

Lớp: A312
Giáo viên chủ nhiệm: Thầy Sơn
Đạt thành tích: Học viên có thành tích plank tốt nhất tháng 05/2023
Thời gian plank: 14p29s