VI THỊ HÀ TRANG

Lớp: A315
Giáo viên chủ nhiệm: Thầy Học
Đạt thành tích: Học viên có thành tích chạy 800m tốt nhất tháng 09/2023
Thời gian chạy: 3p31s