LỚP A95

Giáo viên chủ nhiệm: Thầy Trung
Đạt thành tích: Tập thể lớp xuất sắc nhất tháng 10/2022
Điểm TB Tiếng Nhật: 81.3 điểm
Điểm TB môn VHNB: 81.3 điểm