TRIỆU QUANG HUY

Lớp: A301
Giáo viên chủ nhiệm: Thầy Sơn
Đạt thành tích: Học viên có thành tích chạy 1200m tốt nhất tháng 03/2023
Thời gian chạy: 3p15s