NGUYỄN THỊ THANH THÙY

Lớp: A315
Giáo viên chủ nhiệm: Thầy Học
Đạt thành tích: Học viên có thành tích chạy 400m tốt nhất tháng 11/2023
Thời gian chạy: 1p19s