LÊ KIỀU LOAN
Lớp: A87
Giáo viên chủ nhiệm: Cô Quyên
Đạt thành tích: Học viên hội thoại tiếng nhật xuất sắc nhất trung tâm tháng 06/2022
Điểm Hội Thoại: 100 điểm