PHẠM THỊ LA

Lớp: A323
Giáo viên chủ nhiệm: Cô Trang
Đạt thành tích: Học viên nữ có thành tích plank tốt nhất tháng 10/2023
Thời gian plank: 10p45s