NGUYỄN VĂN HOÀN

Lớp: A322
Giáo viên chủ nhiệm: Cô Oanh
Đạt thành tích: Học viên có thành tích plank tốt nhất tháng 09/2023
Thời gian plank: 6p53s