Nguyễn Nhật Anh- A62 TIẾNG NHẬT- T10 98,5/100 Điểm